Vedtægter for Foreningen ”Nurses Gambian Project ”

 

Stiftelsesdato: 1. juni 2016

 

 

Revideret: 13. november 2017

 

 

 

§ 1 Navn:

 

Foreningens navn er ”Nurses Gambia Project og er hjemmehørende i Roskilde Kommune

 

§ 2 Formål:

 

 1. At arbejde med udviklingsprojekter i de små landsbysamfund

 

 • Eks. Etablering af vandboring som giver borgerne rent drikkevand

 

 1. Etablering af havebrug som kollektiv opgave

 

 • Eks. Indkøb af egnet område for havebrug

 • Etablering af beskyttelsesmur rundt om haven

 • Etablering af vandingsmulighed

 • Oplæring af borgerne til dette ”hjælp til selvhjælps projekt”

 

 1. Hjælpe børn fra fattige familier til at få skolegang

 

 • Være opmærksom på egnede børn som kan få et skole-sponsorat med forældrenes accept

 

 1. Foreningen er garant for den direkte hjælp fra os til det gambianske folk

 

§ 3 Ledelse:

 

Bestyrelse bestående af formand, kasserer, sekretær og menigt medlem.

 

 § 4 Økonomi:

 

Foreningens midler tilvejebringes ved medlemskontingenter, sponsorater, donationer, midler fra fonde, legater og lignende. Foredragsvirksomhed og lokale aktiviteter

 

 

 

§ 5 Medlemmer:

 

                                                    Medlemstegning kan ske ved henvendelse til bestyrelsen.

 

                                                    Kontingent 240 kr. årligt betales senest 31. januar. Ved indmeldelse senere, betales 20 kr. pr. mdr.

 

§ 6 Bestyrelsens opgaver:

 

 • At lægge vægt på hjælp til selvhjælpsprincippet

 • At indsamle penge til de i § 2 beskrevne aktiviteter

 • At indsamle effekter som kan omgøres til penge

 • At sørge for opsøgende arbejde i Gambia via loyal, lokal kontaktperson,

  som er bekendt med landets lovgivning

 • At tilse etablerede og igangværende aktiviteter ved et årligt besøg

 • At forvalte foreningens økonomi ansvarligt og sikkert

 • Være opmærksom på egnede børn, som kan få et skole-sponsorat med forældrenes accept

 

§ 7 Mødevirksomhed:

 

                                                    1 x årligt og ved behov.

 

                                                    Generalforsamling afholdes inden 1. april.

 

§ 8 Regnskab:

 

Kassereren skal føre regnskabet, så det til enhver tid viser foreningens likviditet

 

Regnskabsåret følger kalenderåret

 

§ 9 Vedtægtsændringer:

 

                                                    Bestyrelsen kan enstemmigt foretage ændring i vedtægterne

 

§ 10 Hæftelse:

 

For de forpligtelser, som bestyrelsen påtager sig, hæfter bestyrelsen alene med foreningens formue. Der kan ikke påhvile bestyrelsens medlemmer eller samarbejdspartnere nogen personlig hæftelse, medmindre det drejer sig om en personlig økonomisk lovstridig handling over for bestyrelsen.

 

§ 11 Vederlag:

 

                                                    Der udbetales ikke noget vederlag.

 

 Rejse og ophold i Gambia betales af bestyrelsesmedlemmet selv.

 

§ 12 Foreningens opløsning:

 

Foreningens opløsning kan finde sted på et enstemmigt bestyrelsesmøde hvor foreningens aktiver opgøres.

 

Eventuelt overskud doneres til vores kontaktperson i Gambia                                         

 

Baboucarr Manneh

 

Som fordeler det, hvor der er mest behov!